BESTÄLLNING

Byggnadens ägare

Namn

Personnr

Adress

Postadress

Telnummer

E-post

Övriga ägare

Personnr

Faktureras (om annan än byggnadens ägare)

Företag/Person

Org-/Personnr

Telnummer

Er ref

Adress

Postadress

Mäklare

Företag

Namn

Byggnadens ID

Län

Kommun

Fastighetsbet.

Adress

Postadress

Byggnadens egenskaper

Nybyggnadsår

Lokalyta inkl. uppvärmd källare

m2

Byggnadstyp

Friliggande Gavel Mellanliggande

Antal uppvärmda till mer än 10°C

Antal källarplan

Varmgarage

m2

Antal våningsplan ovan mark

Antal trapphus

Antal lägenheter

Verksamheter

Bostäder

Kontor

Bad, sport, idrott

Frisörer od

Butiker

Hotell, pensionat, elevhem

Restauranger

Köpcentra

Vård, dygnet runt

Vård, dagtid

Skolor

Övrigt

Teater, biografer, samlingslokaler

Energianvändning

Vilken 12-månadersperiod avser energimätningen ange första månaden:

År/Månad

Fjärrvärme

MWh

Eldningsolja

m3

Naturgas, statsgas

m3

Ved

m3

Flis, pellets, briketter

kg

Övriga biobränslen

kg

El (vattenburen)

kWh

El (direktverkande)

kWh

El (luftburen)

kWh

Bergvärmepump

kWh

Markvärmepump

kWh

Värmepump frånluft,el

kWh

Värmepump luft/luft,el

kWh

Värmepump luft/vatten

kWh

Fastighetsel

kWh

Verksamhetsel

kWh

Finns solvärme

Ja Nej

Ange solfångarea

m2

Finns solceller

Ja Nej

Ange solcellsarea

m2

Är byggnaden OVK-besiktigad

Ja Nej

Typ av ventilation

FTX FT F med återvinning Självdrag

Är anläggningen godkänd

Ja Nej

Finns luftkoditioneringssystem större än 12 kW? Ja Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt

Ja Nej

Radonhalt

Bq/m3

Typ av mätning

Datum för mätning

Bekräftelse

Skicka bekräftelse till e-post:


Klicka en gång

Tillbaka

CERTIFIERAD ENERGIEXPERT OCH BESIKTNINGSMAN

Webbsidan skapad av och underhålls av IT-Stöd Skaraborg AB